SZABÁLYZATOK

Házirend

A Látogató a belépőjegy megvásárlásával:

 • Hétfőnként megrendezésre kerülő általános egyetemi rendezvények esetén diákigazolvány felmutatásával 1500 Ft, anélkül 2500 Ft,
 • Special Episode jelölésű rendezvényeken diákigazolvánnyal 2500 Ft, anélkül 3000 Ft.

Illetve az adott rendezvényen való részvétellel, automatikusan elfogadja a rendezvényhelyszínre vonatkozó előírásokat és szabályokat.

A szervezők a Kazánház Egyetemi Klub rendezvényeinek biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy rendezvényhelyszín területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza:

 • bármilyen professzionális kép vagy hangrögzítő eszköz,
 • mérgező vagy gyúlékony anyag,
 • veszélyes tárgy (üveg, fegyver, kés, stb…),
 • bármiféle pirotechnikai eszköz, szeszes ital és kábítószer

A koncertről hang és képfelvétel készül, amelyben esetleg Ön is feltűnhet. Ezzel kapcsolatban sem a rendezőkkel, sem a szervezőkkel, sem a fellépőkkel/előadókkal szemben semmilyen követeléssel nem élhet!

A rendezvényhelyszín területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a szervezők előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők biztonságát nem veszélyeztetve lehet.

A koncerten használt hang- és fényeffektek az arra érzékenyeknél esetleg fizikai rosszullétet vagy halláskárosodást eredményezhetnek! Ennek tudatában, saját felelősségre lépjenek be a helyszínre!

A ruhatár használata díjköteles. A ruhatárba leadott értékekért felelősséget nem vállalunk. A ruhatári jegy elvesztése esetén a ruha kiadása kizárólag az utolsó vendég távozása után, vagy jegyzőkönyv felvételével lehetséges.

A talált tárgyakat a Kazánház Egyetemi Klubban működő ruhatárban gyűjtjük, a ruhatárban hagyott értékekkel együtt, az adott rendezvény után egy hétig őrizzük. A rendezők nem vállalnak felelősséget azokért az anyagi károkért, amelyek a Látogató felelőtlen magatartásából erednek.

A rendezvényhelyszínre 14 éven aluli Látogatók kizárólag nagykorú hozzátartozó felügyelete mellett léphetnek be, 16 éven felüliek egyénileg is látogathatják. 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki.

Szigorúan tilos a Kazánház Egyetemi Klub körülötti természeti értékek rongálása, károsítása, a környezetszennyezés, vagy például a tűzrakás! A természetvédelmi szabályok megszegése, komoly büntetéssel jár!

Dohányozni csak az arra kijelölt dohányzóhelyen szabad!

A szervezők a beléptetés, valamint a programváltoztatás jogát fenntartják!

Sérült karszalag a belépésre nem jogosít!

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A Vendég a Kazánház Egyetemi Klub területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Vendég köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Vendég a Kazánház Egyetemi Klub területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Vendégektől, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

A Kazánház Egyetemi Klub területéről eltávolítható az, aki:

 • más személyek vagy önmaga életet, testi épséget, más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;
 • tettlegességet követ el;
 • garázda (általánosságban kihívóan közösségellenes, erőszakos, megbotránkoztató vagy riadalmat keltő, illetve az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló) magatartást tanúsít;
 • a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről,
 • nem a bejáraton keresztül jutott a Kazánház Egyetemi Klub-ba vagy onnan korábban eltávolították;
 • a közönségtől elzárt területre engedély nélkül belép, ott tartózkodik (backstage, építési terület, szervízterület, raktár stb.). Amennyiben ezeken a helyszíneken bármilyen balesetet szenved, ezekért Üzemeltető felelősséget nem vállal!
 • életkori korlátozás alá esik vagy az Üzemeltető vagy a Szervező a területről kitiltották.

A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a fentiek miatt nem engedtek be vagy távolítottak el.

ENGLISH

The Visitor, by purchasing an admission ticket

 • For general university events on Mondays, 1500 HUF with a student ID, 2500 HUF without,
 • For events marked Special Episode, 2500 HUF with student ID, 3000 HUF without.

By attending the event, you automatically accept the rules and regulations of the venue.

The organisers reserve the right to restrict the items and equipment that may be brought into the venue area in order to ensure the safe conduct of the events of Kazánház Egyetemi Klub:

 • Any professional image or sound recording equipment,
 • toxic or flammable materials,
 • dangerous objects (glass, weapons, knives, etc…),
 • any pyrotechnic device, liquor and drugs

The concert will be audio and video recorded, in which you may appear. You may not make any claims against the organisers, the promoters or the performers/performers in this respect!

The use of drones to take video or photographic recordings on or above the venue is only permitted with the prior written permission of the organisers, in compliance with all applicable legal requirements and without compromising the safety of the participants.

The sound and light effects used at the concert may cause physical discomfort or hearing loss to those sensitive to them! Please enter the venue at your own risk!

There is a charge for the use of the cloakroom. We cannot be held responsible for any valuables left in the cloakroom. In case of loss of the cloakroom ticket, the clothes can only be returned after the last guest has left or after a record has been made.

Lost property will be collected in the cloakroom at the Boiler House University Club, together with any valuables left in the cloakroom, and will be kept for one week after the event. The organisers cannot be held responsible for any material damage resulting from the irresponsible behaviour of the Visitor.

Visitors under the age of 14 may enter the venue only under the supervision of an adult relative, and visitors over the age of 16 may visit individually.

It is strictly forbidden to damage or damage the natural values around the Boiler House University Club, to pollute the environment or to build fires, for example! Violation of the rules of nature conservation will be severely punished!

Smoking is allowed only in designated smoking areas!

The organisers reserve the right to change the programme and the right of access!

Damaged wristband does not entitle to entry!

RULES OF CONDUCT
The Guest is obliged to behave on the premises of the Boiler House University Club in accordance with the general norms, the applicable legal regulations and these rules. The Guest is obliged to refrain from any manifestation, communication or action that may endanger or harm the personal rights, life, health or physical integrity of others.

The Guest is under a special obligation to protect the natural values of the territory of the Boiler House University Club and to refrain from damaging them. The Operator asks the Guests to use the rubbish bins for the disposal of rubbish.

Any person who:

 • endangers the life, limb or property rights of others or themselves; the integrity of their property or the natural environment;
  commits an offence;
 • engages in disorderly conduct (generally defiantly anti-social, violent, offensive or alarming behaviour, or behaviour which is flagrantly contrary to the requirements of coexistence or otherwise gives rise to police action);
 • fails to remove prohibited articles from the premises when requested to do so,
 • has not entered the Boiler House University Club through the entrance or has been removed from it;
 • enters or stays in an area closed to the public without permission (backstage, construction area, service area, warehouse, etc.).
 • You are under age restriction or are banned from the area by the Operator or the Organiser.

The entry fee cannot be claimed back by anyone who has been refused entry or removed for any of the above reasons.

 

ruhatár szabályzat

A ruhatár használati díja 300,- Ft.

A ruhatárba leadott értékekért felelősséget nem vállalunk.

A ruhatári jegy elvesztése esetén a ruha kiadása kizárólag az utolsó vendég távozása után, vagy jegyzőkönyv felvételével lehetséges.